Úvodní ustanovení

Ve zkratce jde o to, že si aplikaci může stáhnout kdokoliv o ni má zájem a tím souhlasí s těmito podmínkami. Aplikace je provozována Arasoft s.r.o. , která vlastní licenci pro Českou republiku, má tedy právo aplikaci nabízet nebo prodávat. Akceptací těchto Podmínek vzniká mezi Uživatelem a Provozovatelem smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou. Smluvní vztah dle těchto Podmínek lze ukončit odinstalováním aplikace.

Provozovatel má právo kdykoli v přiměřeném rozsahu změnit nebo doplnit tyto Podmínky, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících funkce Flins či nakládání s daty či osobními údaji Uživatele, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Flins či zavedení nových služeb ze strany Provozovatele.

Provozovatel je dále oprávněn změnit Podmínky tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky třetích osob, jejichž systémový či aplikační software či služby užívá Provozovatel k provozování Flins . Změny Podmínek budou ze strany Provozovatele zpřístupněny na internetových stránkách aplikace arasoft.cz. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek, má právo je odmítnout a vztah vzniklý z licenční smlouvy ukončit odinstalováním aplikace. Smluvní vztah dle těchto Podmínek, jakož i nároky z něj vyplývající, se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem a Autorským zákonem.

Platnost podmínek

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2020

Podmínky užití – Flins

Následující text by si měl přečíst každý uživatel aplikace Flins. Stažením a instalací aplikace se totiž uživatel zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená . Podmínky použití jsou platné od 1.10.2020 včetně pozdějších úprav.

Ve zkratce jde o to, že si aplikaci může stáhnout kdokoliv o ni má zájem a tím souhlasí s těmito podmínkami. Aplikace je provozována Arasoft s.r.o. , která vlastní licenci pro Českou republiku, má tedy právo aplikaci nabízet nebo prodávat.

Tyto Podmínky užívání aplikace Flins upravují práva a povinnosti smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem aplikace Flins (dále jen „Podmínky“).

Mobilní aplikace Flins , kterou je možno využít pouze pro zařízení s operačním systémem Android a iOS, má za účel prostřednictvím přehledného katalogu nabídnout seznam středních, vyšších odborných a speciálních škol nejen hlavního města Prahy.\r\n\r\n1.3\r\nAplikace Schola Pragensis je autorským dílem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 121/2000 Sb., právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatelem Flins je Arasoft. s.r.o. (dále jen „Provozovatel“).

Uživatelem Flins je fyzická osoba, která vyjádřila svůj aktivní souhlas aplikaci využívat stáhnutím z Google Play nebo App Store a nainstalováním si ji na svůj mobilní telefon.

Stáhnutím aplikace znamená akceptaci veřejné nabídky Provozovatele ve smyslu § 1780 Občanského zákoníku, jakožto souhlasu ze strany Uživatele být vázán těmito Podmínkami. Akceptací podmínek Provozovatel uděluje Uživateli omezenou, nepřenosnou a nevýhradní licenci k používání Flins

Práva a povinnosti Uživatele

Právničinou je tu popsáno, že nejde aplikaci vydávat za svoji, zkopírovat, měnit zdrojáky a pak třeba prodávat dál, že ji můžete instalovat kam chcete a když už ji nechcete, tak ji prostě jen odinstalujete. Dál tam taky je, a to je důležitý, že provozovatel nenese zodpovědnost za to jak a proč aplikaci používáte. Zkrátka to má pomáhat a ne škodit, takže brát to s rozumem, když mi to není to pravé ořechové, nepomáhá mi to, tak nepoužívat!

Uživatel je oprávněn užívat Flinspouze v rozsahu, v jakém to funkce a podmínky užívání této aplikace umožňují, tedy zejména pomoc při vyhledávání škol, jejich hodnocení a oborů nebo kurzů.

Uživatel se zároveň zavazuje nepoužívat aplikaci Flins žádným jiným způsobem, který by mohl narušit práva Provozovatele, zejména jakkoli měnit či dekompilovat aplikaci, ani podnikat podobné kroky za účelem získání zdrojového kódu Flins nebo z vygenerovaných dokladů odstraňovat či měnit ochranné známky či označení Provozovatele.

Uživatel může mít pro jednu fyzickou osobu více než jednu instalaci aplikace. Počet zařízení s instalací tak není nijak omezen.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za způsob využívání aplikace a je jen na uživateli, zda aplikaci bude používat či nikoli.

Uživatel si je vědom skutečnosti, že Provozovatel neodpovídá za vady Flins , ani jiné škody přímo či nepřímo způsobené aplikací Flins . Uživatel se zároveň tímto vzdává vůči Provozovateli náhrady škody, která mu v budoucnu může vzniknout v důsledku porušení povinností Provozovatele vyplývajících z akceptace těchto Podmínek nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, které se podle platných právních předpisů nelze platně vzdát.

Užívání Flins může Uživatel ukončit tím, že aplikaci kdykoliv odinstaluje nebo přestane používat. Jiné možnosti zrušení ze strany Uživatele nejsou možné.

Práva a povinnosti Provozovatele

Tady jsou takové technikálie, jde o to, že nemůžeme garantovat, že když budete aplikaci používat nestandardně (což teda asi skoro není možné, ale kdo ví), že bude fungovat. Taky nemůžeme zaručit, že bude fungovat na všech typech telefonů se všemi možnými verzemi Androidu a iOS se všemi různými aplikacemi, co tam jsou nainstalovány.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu a škody, která Uživateli vznikne nesprávným vkládáním dat a údajů v souvislosti s užíváním aplikace Flins. Provozovatel negarantuje dostupnost aplikace 24 hodin denně.

Provozovatel neodpovídá za to, že Flins bude bez vad spolupracovat s jiným hardware nebo software.

Úplata za užívání Flins

Aplikace je zdarma.

Užívání Flins v rozsahu její funkcionality a dle těchto Podmínek je pro Uživatele zdarma.

Závěrečná ustanovení

Akceptací těchto Podmínek vzniká mezi Uživatelem a Provozovatelem smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou. Smluvní vztah dle těchto Podmínek lze ukončit odinstalováním aplikace.

Provozovatel má právo kdykoli v přiměřeném rozsahu změnit nebo doplnit tyto Podmínky, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících funkce aplikace Flins či nakládání s daty či osobními údaji Uživatele, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Flins či zavedení nových služeb ze strany Provozovatele. Provozovatel je dále oprávněn změnit Podmínky tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky třetích osob, jejichž systémový či aplikační software či služby užívá Provozovatel k provozování Flins .

Změny Podmínek budou ze strany Provozovatele zpřístupněny na internetových stránkách aplikace arasoft.cz

Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek, má právo je odmítnout a vztah vzniklý z licenční smlouvy ukončit odinstalováním aplikace.

Smluvní vztah dle těchto Podmínek, jakož i nároky z něj vyplývající, se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem a Autorským zákonem.